Sportsplan

Innledning

Sportsplanen er laget for å få til et langt mer enhetlig sportslig arbeid for klubbene i Team Nes. Det blir viktig at alle trenere og lagledere er godt kjent med sportsplanen, og bevisst bruker denne som mal for sine årsplaner.

Team Nes fotball skal være åpen for begge kjønn og gi et sportslig kvalitetsprodukt til hele Nes og et sosialt tilbud til alle i vårt nærområde. Vi har et sterkt ønske om å beholde flest mulig spillere lengst mulig innen fotballen, og samtidig bedre det sportslige tilbudet.

Det skal legges til rette for at det skal drives både bredde og toppfotball. Talentutvikling skal sidestilles med plikten til å gi et aktivitetstilbud til alle som ønsker å drive med organisert fotball.

Ved å utdanne våre trenere bedre, skape bedre kontakt mellom de forskjellige grupper og ved å utnytte klubbens treningsforhold på best mulig måte både vinter og sommer, bør vi på sikt greie å nå våre mål.

I dette arbeidet er det gledelig å registrere at vi nå har greid å lage et dokument for Team Nes fotball.

Det presiseres at sportsplanen er laget så kortfattet som mulig for å være et redskap for alle trenere og ledere. En kortfattet sportsplan vil ha sine klare svakheter ved at den ikke løser alle spørsmål. Vi tror likevel at den løser de viktigste spørsmål, og er et bidrag til et mer planmessig arbeid.

Sportsplanen er et levende dokument som kan og bør revideres jevnlig. Alle har her et ansvar, men sportslig leder er eier av dokumentet.

Sportslig leder bør utnevnes. Dersom dette mangler er det sportslig utvalg som har ansvaret.

Revidert sportsplan pr. 10. Juli 2017 finner du her: